Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en facturen van kimschrijft Comm.V., met zetel te 8200 Brugge, Doornstraat 162 en met ondernemingsnummer BE 0721.843.217, RPR Gent, afdeling Brugge (hierna kortweg “kimschrijft”) en op alle opdrachten, alsmede op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten hoe dan ook genaamd, evenals op alle daaruit voor kimschrijft voortvloeiende werkzaamheden.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, binden kimschrijft niet, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen.
3. In geval van interpretatieproblemen hebben de Nederlandstalige algemene voorwaarden van kimschrijft voorrang op de algemene voorwaarden in andere talen.

Aangaan van de overeenkomst

4. kimschrijft bezorgt een vrijblijvende offerte waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en/of diensten zij aanbiedt, wat daarbij inbegrepen is en welke bedragen de klant daarvoor verschuldigd is.
5. Een offerte (ongeacht welke vorm, bijv. ook een e-mail met daarin informatie en prijsopgave) heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending. Prijzen zijn steeds exclusief BTW en eventuele (reis)kosten.
6. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte door de klant. Deze opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de klant, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door kimschrijft. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig. Opdrachtbevestiging is alleen mogelijk van de gehele offerte. Bij een combinatie van werkzaamheden kan de klant geen akkoord geven op slechts een deel, tenzij in de offerte expliciet staat van wel.
7. Als de klant na opdrachtbevestiging de offerte wil wijzigen, of er vanwege andere omstandigheden meerwerk wenselijk is, wordt in overleg tussen kimschrijft en de klant de offerte aangepast. Meerwerken vallen ten laste van de klant en worden aangerekend aan de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen van kimschrijft.
8. De offertes van kimschrijft zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte gericht is en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
9. De klant heeft recht op één herziening en/of correctie binnen de 15 kalenderdagen na oplevering van de definitieve teksten. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.
10. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds te goeder trouw, maar slechts bij benadering door kimschrijft opgegeven en zijn dus niet bindend. Elke vertraging in de uitvoering zal zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de klant. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van kimschrijft. Het laattijdig overmaken van het nodige materiaal of vereiste informatie door de klant, of wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
11. kimschrijft heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen eens per kalenderjaar te wijzigen met minimaal de inflatiecorrectie. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 20%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen kimschrijft enerzijds en de klant anderzijds, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de kalenderdag na de verhoging van het uurtarief en/of de kostenvergoeding.

Overdracht van intellectuele rechten

12. kimschrijft behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de klant werd betaald. Op dat moment draagt kimschrijft de integrale en onvoorwaardelijke auteursrechten op het afgeleverde product over aan de klant. Niettegenstaande deze overdracht van auteursrechten, geeft de klant uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en kosteloos de toelating om de door kimschrijft geleverde teksten onbeperkt te reproduceren, te herwerken, alsook publiek mee te delen binnen het kader van haar eigen publiciteit en promotie. Deze uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming geldt voor de volledige duur van de betreffende auteursrechten conform artikel XI.166 WER. Behoudens andere bepalingen, uitdrukkelijk vermeld in enig ander document, geldt als basisprincipe dat het aandeel van de auteursrechten 25 % bedraagt van de totale gerekende erelonen voor de gepresteerde diensten. De overige 75 % gelden als vergoeding voor de intellectuele prestatie.
13. Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van auteursrechten, tekening- en modellenrechten, merkrechten, of portret- en persoonlijkheidsrechten van derden, niet tot de opdracht van kimschrijft. kimschrijft kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken en/of schade die zou kunnen voortvloeien uit eventuele inbreuken op bovenvermelde rechten. De klant is hiervoor exclusief aansprakelijk en zal kimschrijft vrijwaren voor iedere schadevergoeding, boete, en/of gelijk welk ander bedrag dat voortvloeit uit een aanspraak van een derde uit hoofde van een inbreuk op bovenvermelde rechten.

Vrijwaring door de klant en aansprakelijkheid van kimschrijft

14. De klant heeft de contractuele verplichting de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt elke aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. kimschrijft kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden (behoudens in geval van zware fout of bedrog), ook niet voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.
15. De klant vrijwaart kimschrijft van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.
16. kimschrijft zal enkel aansprakelijk zijn in geval van zware fout of bedrog. De aansprakelijkheid van kimschrijft is in alle geval beperkt tot de prijs voor de geleverde diensten [en in geval van een langdurige opdracht: beperkt tot de prijs voor de geleverde diensten gedurende de laatste drie maanden voorafgaand aan de fout]. In geen geval is kimschrijft aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, inkomstenderving, productieverlies, stagnatieschade en gelijkaardige financiële of economische verliezen, administratie-of personeelskosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van kimschrijft is tevens beperkt tot de bedragen waarvoor kimschrijft verzekerd is.
17. Alle klachten dienen op straffe van verval bij aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van kimschrijft binnen de 8 kalenderdagen na kennisname van de fout.

Betalingsvoorwaarden

18. Bedragen voor het ontwikkelen van de werken zijn verschuldigd conform de offerte, waarbij als uitgangspunt geldt dat vooraf een aanbetaling van 50% is verschuldigd en na uitvoering van de opdracht het restbedrag op basis van daadwerkelijk gemaakte uren of het overeengekomen vaste bedrag. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 kalenderdagen, heeft kimschrijft het recht om maandelijks te factureren voor de geleverde prestaties. Voor samengestelde opdrachten heeft kimschrijft het recht om elk deel afzonderlijk te factureren.
19. Als de klant langer dan 15 kalenderdagen wacht met de correctieronde waarvan sprake in punt 9, heeft kimschrijft het recht om het volledige bedrag van de betreffende opdracht te factureren voor de correctieronde plaatsvindt.
20. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de klant of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door kimschrijft het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, dit onverminderd haar recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.
21. De betalingstermijn van een factuur is 14 kalenderdagen na de datum van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de klant de vordering niet tijdig voldoet, zal kimschrijft na een aanmaning haar vordering ter incasso uit handen geven. Voor elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan de interestvoet op basis van de wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 150 per factuur. De kosten en erelonen van de advocaat van kimschrijft zijn ten laste van de klant.
22. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen. Het toestaan van betalingsuitstel brengt geen schuldhernieuwing met zich mee en impliceert geen afstand van de algemene voorwaarden van kimschrijft.
23. De klant verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen, op welke grond ook.
24. Klachten worden enkel aanvaard als ze binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk per aangetekende zending aan kimschrijft gemeld worden. Klachten zijn alleen mogelijk als de klant de aangeleverde teksten nog niet aangepast, bewerkt, gepubliceerd, in gebruik genomen of aan derden overgemaakt heeft.

Naamvermelding

25. kimschrijft heeft het recht om haar naam te vermelden op de door haar ontworpen en/of afgeleverde teksten, desgevallend met een hyperlink naar haar e-mailadres en/of website. Verder geeft de klant kimschrijft uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de toelating om de naam van de klant op nemen in de referenties van de door kimschrijft uitgevoerde projecten. Deze referenties kunnen een commercieel doel hebben en kunnen aan derden worden doorgegeven en meegedeeld.

Ontbinding van de overeenkomst

26. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, kan kimschrijft de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven en kan kimschrijft schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.
27. In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant, zal aan kimschrijft een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de contractprijs, onverminderd de vergoeding van de werkelijke schade.

Privacy en persoonsgegevens

28. Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan de kimschrijft. Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming en garantie tegen diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie.
29. De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk voor personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd.

Nietigheidsbeding

30. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

31. Op alle contracten met kimschrijft en leveringen en werken door kimschrijft is enkel het Belgische recht van toepassing.
32. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van kimschrijft.